Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto webové stránky provozuje společnost ismet transformátory s.r.o., 671 39 Běhařovice 100, okres Zno-jmo, Česká republika. Jako společnost působící na trhu Evropské unie v oblasti vývoje a výroby vysoce kvalitních transformátorů, tlumivek a elektrických komponentů důsledně dbáme na ochranu soukromí a jako správce osobních údajů postupujeme při jejich ochraně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy, jakými zpracováváme a chráníme Vaše osobní data v souvislosti s těmito webovými stránkami. Poslední aktualizace 24.05.2018.

1. Jaké údaje o Vás zpracováváme

Během návštěvy těchto webových stránek shromažďujeme následující informace: Vaši IP adresu, název a verzi Vašeho prohlížeče, webovou adresu (URL), přes kterou jste vstoupili na tyto webové stránky, soubory Cookies (viz bod 2). Pokud se rozhodnete k odběru našich novinek v sekci „Aktuality“ zpracováváme Vaši e-mailovou adresu. Pokud jste naším zákazníkem zpracováváme obvykle kromě identifikačních údajů společnosti (ná-zev, sídlo, IČ apod.) i osobní údaje o osobách, které tuto společnost zastupují (statutární zástupce, osoba odpovědná za realizaci zakázky a pod.), jedná se především o jméno a příjmení, číslo telefonu a e-mailovou adresu do zaměstnání. Pokud jste osoba, která nás navštíví v našem sídle v Běhařovicích, můžeme zpracovávat i Váš další osobní údaj – videozáznam, neboť některá naše pracoviště jsou snímána bezpečnostními kamerami.

2. Cookies

Na těchto webových stránkách jsou využívány soubory Cookies. Soubor Cookie je malý soubor, který je uložen do počítače při návštěvě webových stránek. V zásadě se soubory Cookies používají k tomu, aby poskytly uživatelům další funkce na webových stránkách. Mohou být např. využívány k tomu, aby Vám pomohly efektivněji procházet webové stránky, umožnily vrátit se na stránky, které jste opustili a/nebo zapamatovat si Vaše preference při procházení webů. Soubory Cookies nemohou číst, měnit nebo upravovat žádná jiná data ve Vašem počítači.

Pokud chcete mít soubory Cookies ve Vašem počítači pod kontrolou, můžete v prohlížeči nastavit upozornění v případě, že chce web tyto soubory uložit. Soubory Cookies můžete také zablokovat nebo vymazat, pokud již byly v počítači uloženy. Pokud potřebujete více informací, jak tyto kroky nastavit, použijte funkci "Nápověda" ve vašem prohlížeči.

Tyto webové stránky nepoužívají službu Google Analytics.

3. Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

1. poskytování webových stránek, jejich vylepšování a rozvoj

2. tvorba a využívání statistik

3. odhalování, zabránění a zjišťování útoků na tyto webové stránky

4. rozesílání aktualit

5. zpracování Vašich objednávek vč. přepravy zásilek k zákazníkům

6. komunikace se zákazníkem a dalšími smluvními partnery

7. ochrana majetku a bezpečnost objektu v Běhařovicích

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů je:

  • dle výše uvedených bodů 3.1 až 3.3 - náš oprávněný zájem k naplnění jednotlivých účelů, které jsou vyjmenovány v bodě 3.1 až 3.3
  • dle výše uvedeného bodu 3.4 Váš souhlas, tento souhlas můžete kdykoliv odvolat
  • dle výše uvedeného bodu 3.5 – nezbytná nutnost pro splnění Vámi uzavřené objednávky/smlouvy nebo pro provádění předsmluvních kroků
  • dle výše uvedeného bodu 3.6 a 3.7 – náš oprávněný zájem

5. Poskytnutí Vašich osobních údajů

Pro výše uvedené účely mohou být Vaše údaje poskytnuty následujícím stranám:

  • Sesterská společnost v Německu ISMET GmbH Transformatoren, Lupfenstrasse 65, 78056 VS-Schwenningen, na jejich serverech v Německu máme uloženy všechny údaje
  • našich zákaznících a dalších smluvních partnerech.
  • Poskytovatel IT služeb, kterého využíváme a který spravuje naše webové stránky a e-mailové účty, jedná se
  • firmu ANTEE s.r.o., Havlíčkova 13, 110 00 Praha 1.
  • Poskytovatelé dopravních služeb, které využíváme.

Některé z výše uvedených stran jsou mimo ČR, nicméně poskytujeme Vaše data pouze do zemí, u kterých komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů nebo přijímáme opatření, která zajistí, že všechny subjekty, kterým poskytneme data, mají odpovídající úroveň ochrany údajů. Proto uzavíráme s těmito stranami například standartní smluvní doložky.

6. Doba uchování osobních údajů

Data vztahující se k bodu 3.1 až 3. uchováváme po dobu 6 měsíců. Případná delší doba bude použita pouze v rozsahu nezbytném k prošetření hlášených útoků na naše stránky. Při Vaší registraci pro zasílání Aktualit budou Vaše údaje uchovány až do okamžiku Vašeho odhlášení zasílání Aktualit (zrušení souhlasu). Při zpracovávání osobních údajů v souvislosti se zpracováním objednávek/smluv uchováváme osobní údaje do doby vypořádání všech povinností a závazků z objednávek/smluv vyplývajících a poté po dobu nezbytnou, dle právních předpisů. Kamerové záznamy z našich bezpečnostních kamer (bez zvukových záznamů) uchováváme po dobu 20 dní.

7. Vaše práva v souvislosti s poskytnutím osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů máte právo na přístup, opravu, smazání, omezení zpracování a omezení poskytnutí Vašich dat třetím stranám. Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu EU nebo dozorovému orgánu CZ, což je Úřad na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že došlo k porušení evropského nebo českého zákona o ochraně osobních údajů.

8. Zabezpečení osobních údajů

Společnost ismet transformátory s.r.o. používá přiměřená opatření, aby zajistila důvěrnost, bezpeč-nost a celistvost vašich osobních údajů. Přístupy uživatelů k osobním údajům jsou možné podle na-stavených oprávnění. Všichni naši zaměstnanci jsou poučeni o zásadách ochrany osobních údajů našich zákazníků a dal-ších smluvních partnerů.

9. Naše kontaktní údaje

Pro uplatnění Vašich práv či v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo připomínek týkajících se zpra-cování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na:

ismet transformátory s.r.o.
671 39 Běhařovice 100
okr. Znojmo, Česká republika
T 00420 537 020 605
E gdpr@ismet.cz

Účast na systému výměny platebních informací DRD se opírá o náš oprávněný zájem o odhadování případu platebního rizika (čl. 6, odst. 1, v. 1 písm. f, DS-GVO)

Stand 05/2018