VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ISMET TRANSFORMÁTORY S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI ISMET TRANSFORMÁTORY S.R.O.

1. Použití podmínek

1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti ismet transformátory s.r.o., IČ: 29183162, se sídlem Běhařovice č.p. 100, PSČ 671 39, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vede-ném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63893 (dále jen „společnost ISMET“) se použijí pro veškeré nákupy, dodávky a jiná plnění, při nichž vystupuje společnost ISMET jako kupující, odběratel, objednatel nebo příjemce jiného plnění charakteristického pro smlouvu.

1.2. Tyto Podmínky se použijí v tom rozsahu, pokud smlouva (resp. dohoda, objednávka nebo jiný podobný smluvní dokument) neobsahuje odchylné ujednání. V případě rozporu mezi smlouvou a těmito Podmínkami má před-nost smlouva.

1.3. Opačné nebo od těchto Všeobecných nákupních podmínek odchylné podmínky, zejména pak všeobecné pro-dejní podmínky dodavatele se neaplikují, ledaže by k tomu společnost ISMET udělila svůj výslovný písemný souhlas. Všeobecné nákupní podmínky společnosti ISMET se použijí i tehdy, pokud společnost ISMET při zna-losti odchylných podmínek dodavatele dodávku bez výhrad přijme anebo ji zaplatí.

2. Nákresy a podklady

2.1. Společnost ISMET si vyhrazuje vlastnické a autorské právo k veškerým nákresům, vyobrazením, výpočtům, popisům, modelům, nástrojům a jiným podkladům a pomůckám (dále jen „Důvěrné informace“), které doda-vatel obdržel od společnosti ISMET nebo třetí osoby v souvislosti se smlouvou se společností ISMET. Za Dů-věrné informace se dále považují i veškeré informace obchodní povahy (zejména informace o cenách, plateb-ních podmínkách, dodacích lhůtách či jiných dodacích podmínkách, zákaznících společnosti ISMET apod.), které dodavatel obdrží od společnosti ISMET nebo třetí osoby v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy nebo jejím plněním.

2.2. Dodavatel tyto Důvěrné informace nesmí bez našeho výslovného předchozího svolení zpřístupnit třetím oso-bám, zveřejnit je, rozmnožovat je nebo je sám nebo prostřednictvím třetí osoby užívat.

2.3. Dodavatel odpovídá za ztrátu, poškození a jakékoli zneužití Důvěrných informací. Dodavatel je povinen tyto Důvěrné informace, jakož i jejich případné kopie a rozmnoženiny vrátit bez zbytečného odkladu poté, co je již nebude potřebovat za účelem plnění smluv se společností ISMET, nebo na první výzvu společnosti ISMET.

2.4. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku je časově neomezena a zaniká okamžikem, kdy se Důvěrné informace stanou bez porušení právních povinnosti dodavatelem všeobecně známými.

3. Ceny / platební podmínky / fakturace

3.1. Cena uvedená ve smlouvě je závazná; ohledně výše ceny na sebe dodavatel přebírá riziko podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to zejména pokud jde o změnu výše nákladů na pořízení materiálů, surovin a služeb nezbytných k poskytnutí plnění dodavatelem, změnu kursu měn nebo změnu jiných cen na relevantních trzích. Není-li ujednáno jinak, dodavatel je povinen poskytnout plnění na základě dodacích podmínek DDP Běhařovice č.p. 100 (Incoterms 2010). Použití vratných obalů při přepravě zboží je možné jen po předchozí dohodě se společností ISMET.

3.2. Dodavatel je povinen uvádět na svých fakturách svoji doručovací adresu, fakturační adresu, číslo objednávky, číselné a/nebo slovní označení zboží a množství zboží. Pro případ porušení této povinnosti je společnost ISMET oprávněna požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 EUR představující paušální vícená-klady spojené s porušením povinnosti dodavatele; povinnosti zaplatit smluvní pokutu se dodavatel zprostí, pro-káže-li, že společnosti ISMET porušením jeho povinnosti žádná škoda nevznikla. Právo požadovat náhradu vícenákladů a jiné škody převyšující výši smluvní pokuty zůstává nedotčeno.

3.3. Splatnost veškerých faktur činí 60 dní ode dne doručení řádně vystavené faktury; dodavatel je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den řádného poskytnutí plnění. Se souhlasem společnosti ISMET může být splatnost faktury zkrácena na 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury za předpokladu, že fakturovaná částka bude ponížena o slevu ve výši 2 % z hodnoty fakturovaného plnění.

3.4. V případě prodlení společnosti ISMET s uhrazením faktury činí úrok z prodlení 2 % p.a. z dlužné částky.

3.5. Společnost ISMET je oprávněna započíst své splatné pohledávky vůči pohledávkám dodavatele anebo je po-stoupit třetí osobě. Dodavatel není oprávněn započíst své pohledávky vůči společnosti ISMET ani je postoupit třetí osobě.

4. Dodací lhůta a potvrzení objednávky

4.1. Dodací lhůta uvedená ve smlouvě je závazná; dodavatel na sebe v tomto ohledu přebírá riziko podstatné změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.2. Dodavatel je povinen společnost ISMET bezodkladně informovat, zjistí-li, že nastaly nebo pravděpodobně na-stanou okolnosti, které mu znemožní dodržení dodací lhůty dle smlouvy.

4.3. Uzavírá-li se smlouva na základě objednávky společnosti ISMET zaslané dodavateli, dodavatel je povinen nejpozději do 2 (dvou) pracovních dní objednávku společnosti ISMET potvrdit, anebo společnost ISMET infor-movat, že objednávku neakceptuje. Nevyjádří-li se dodavatel v této lhůtě, platí, že objednávku bez výhrad ak-ceptoval.

4.4. Dodavatel se zavazuje v dodatečném předstihu informovat společnost ISMET o všech plánovaných celozávod-ních dovolených včetně prodloužených víkendů před nebo po státních svátcích dle země umístění svého pro-vozu tak, aby společnost ISMET mohla toto zohlednit při plánování své výroby.

5. Řádné plnění, odpovědnost za vady

5.1. V případě prodlení s dodávkou objednávky se odpovědnost dodavatele řídí obecně závaznými právními před-pisy, především občanským zákoníkem.

5.2. Dodavatel odpovídá za to, že

5.2.1. veškeré dodávky zboží/služeb budou odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, obecně závazným práv-ním předpisům a normám platným v České republice, příp. platným v místě konečného určení zboží, je-li dodavateli známo; a

5.2.2. dodané zboží a služby budou prosty jakýchkoli faktických a právních vad, budou mít sjednané vlastnosti a budou vhodné pro účel použití, který je sjednán ve smlouvě nebo který je dodavateli jinak znám, jinak pro účel obvyklý, a to od okamžiku dodání do konce záruční doby dle čl. 6 odst. 6.1 těchto Podmínek.

5.3. Společnost ISMET je povinna přezkoumat zboží v přiměřené době po jeho dodání a ověřit, zda zboží zjevně odpovídá smlouvě co do popisu a množství a zda nedošlo při přepravě k jeho zjevnému poškození.

5.4. Platí, že reklamace vady byla provedena včasně, byla-li odeslána dodavateli do deseti (10) pracovních dnů od objevení vady. Namítá-li dodavatel opožděné zaslání reklamace, je povinen prokázat, že společnost ISMET objevila vadu před uplynutím reklamační lhůty.

5.5. Je-li plnění plnění poskytnuté dodavatelem společnosti ISMET vadné, tedy neodpovídá-li zejména požadavkům odst. 5.2 tohoto článku, je společnost ISMET oprávněna uplatnit vůči dodavateli dle vlastního uvážení kterékoli z následujících práv z vadného plnění: (i) dodání náhradního zboží/služby, (ii) dodání chybějícího dodatečné plnění, (iii) opravu vady, (iv) slevu z ceny plnění (v) právo odstoupit od smlouvy nebo (vi) případné jakékoli další práva z vadného plnění stanovená právními předpisy; jednou zvolené právo z vadného plnění je společnost ISMET oprávněna dle vlastního uvážení změnit, a to až do okamžiku, kdy dodavatel již prokazatelně začal vadu odstraňovat. V případě, že dodavatel odmítl oprávněnou reklamaci společnosti ISMET, příp. se mu nepodařilo po přiměřené době vadu odstranit, společnost ISMET je též oprávněna zajistit odstranění vady u třetí osoby na náklady a nebezpečí dodavatele. Veškeré náklady na odstranění vad nese dodavatel. Dodavatel je povinen nahradit společnosti ISMET vícenáklady spojené s porušením povinnosti dodat zboží bez vad. Pro případ po-rušení povinnosti dodat zboží bez vad je společnost ISMET oprávněna požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 EUR představující paušální vícenáklady spojené s porušením této povinnosti doda-vatele; povinnosti zaplatit smluvní pokutu se dodavatel zprostí, prokáže-li, že společnosti ISMET porušením jeho povinnosti žádná škoda nevznikla nebo že výše vzniklé škody je výrazně menší než paušální částka. Právo společnosti ISMET na náhradu škody převyšující výši smluvní pokuty zůstává nedotčeno.

5.6. Uplatní-li třetí osoba vůči společnosti ISMET jakékoli své nároky k dodanému zboží (zejména pak věcná či jiná užívací práva, autorské právo nebo práva průmyslového vlastnictví), dodavatel je povinen společnost ISMET před těmito nároky bránit a důvodné nároky třetí osoby na vlastní náklady bez zbytečného odkladu vypořádat. Dodavatel se v této souvislosti zavazuje odškodnit společnost ISMET za jakoukoli škodu, výdaje či vícenáklady, které jí vznikly v souvislosti s uplatněnými nároky třetích osob, včetně nákladů společnosti ISMET na právní zastoupení v obvyklé výši.

5.7. Vedle práv z vadného plnění má společnost ISMET též právo na náhradu škody v důsledku porušení právních povinností dodavatele.

6. Záruční doba, promlčení nároků z vad

6.1. Záruční doba činí 2 (dva) roky ode dne dodání zboží či poskytnutí jiného plnění společnosti ISMET, ledaže smlouva, obal zboží nebo reklama či jiné propagační materiály dodavatele stanoví delší záruční dobu.

6.2. Společnost ISMET je oprávněna uplatnit práva z vadného plnění kdykoli v průběhu záruční doby dle odst. 6.1 tohoto článku.

6.3. Nároky na regres vůči dodavatelům dle § 2915 až 2917 občanského zákoníku zůstávají ustanoveními nedo-tčeny.

7. Odpovědnost za vadu výrobku / označení výrobků

7.1. Odpovídá-li dodavatel za vadu výrobku, je povinen bránit společnost ISMET před nároky třetích osob, důvodné nároky třetí osoby na vlastní náklady bez zbytečného odkladu vypořádat a odškodnit společnost ISMET za jakoukoli škodu, výdaje či vícenáklady, které jí v souvislosti s vadou výrobku vznikly, včetně nákladů společnosti ISMET na právní zastoupení v obvyklé výši. Dodavatel je zejména povinen nahradit společnosti ISMET veškeré náklady, které jí vzniknou v souvislosti s provedenou svolávací akcí zboží a výrobků prodávaných společností ISMET. Bude-li to rozumně možné, společnost ISMET bude o připravované svolávací akci dodavatele předem informovat a dá mu příležitost se k tomuto záměru vyjádřit. Jiné nároky společností ISMET zůstávají nedotčeny.

7.2. Dodavatel je povinen uzavřít s renomovanou pojišťovnou pojištění odpovědností za vadu výrobku s pojistným krytím, které bude adekvátní rozsahu jeho výrobní činnosti a míře spolupráce se společností ISMET tak, aby v případě vzniku odpovědnosti za vadu výrobku mohly být nároky společnosti ISMET vůči dodavateli pokryty v plné výši. Dodavatel je povinen na první výzvu předložit společnosti ISMET kopii platné pojistné smlouvu a/nebo platný certifikát o pojištění.

7.3. Dodavatel označí své zboží tak, aby bylo trvale rozpoznatelné jako jeho výrobek, ledaže je v jednotlivých pří-padech smluvně ujednáno jinak. Dodavatel označí své zboží nebo jinak zajistí, aby v případě výskytu vady výrobku mohlo být neprodleně zjištěno, které další výrobky mohou být vadou postiženy. Dodavatel je povinen informovat společnost ISMET o svém systému označení nebo o svých jiných opatřeních, aby společnost ISMET v případě potřeby mohla odlišit bezvadné výrobky od výrobků vadných nebo potenciálně vadných.

8. Ochrana osobních údajů

V rámci realizace smlouvy zpracovává společnost ISMET i osobní údaje svých smluvních partnerů a svých zaměstnanců (např. kontaktní údaje, ostatní osobní údaje nutné k realizaci smlouvy). Tyto údaje jsou přiřazeny k právnické osobě dodavatele a jsou zpracovávány pouze společností ISMET nebo společnostmi skupiny Pho-enix Mecano. Všichni zaměstnanci společnosti ISMET jsou písemně zavázáni k zachovávání důvěrnosti osob-ních údajů a dodržování požadavků dle evropského nařízení č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Dodavatel se rovněž výslovně zavazuje využívat osobní údaje zaměstnanců společnosti ISMET, které získal v rámci realizace smlouvy, jen za účelem realizace obchodních činností a ne pro jiné účely.

9. Kodex chování ZVEI

V rámci svých podnikatelských aktivit ismet tranformátory s.r.o. uznává svoji společenskou odpovědnost a řídí se kodexem chování ZVEI.
Link Rovněž od našich dodavatelů a poskytovatelů služeb očekáváme uznání jejich společenské odpovědnosti, implementování a dodržování standardů etického chování srovnatelných se směrnicemi etického chování ZVEI.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré spory vzniklé v souvislosti se smlouvami, které se řídí těmito Podmínkami, budou řešeny českými soudy. Soudem příslušným pro řízení v prvním stupni je obecný soud určený dle sídla společnosti ISMET. Tato příslušnost se sjednává jako výlučná.

10.2. Vztahy mezi společností ISMET a dodavatelem se řídí českým právem, zejména pak občanským zákoníkem. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 a Úmluva OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží z roku 1974 se nepoužijí.

10.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy nebo těchto Podmínek zcela nebo částečně neplatným, ne-účinným nebo nevymahatelným, platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto Podmínek tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu uzavřou dodatek ke smlouvě, kterým takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí takovým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které nejspíše odpovídá účelu zamýšlenému neplatným ustanovením.

10.4. Je-li uzavřená smlouva či akceptovaná objednávka vyhotovena ve více jazykových zněních, platí, že přednost má české znění. Není-li ho, rozhodné je znění anglické. Není-li ani toho, rozhodné je znění německé.

S ohledem na upozornění na ochranu osobních údajů v rámci VOP vycházíme z toho, že tímto způsobem prostřednictvím upozornění na ochranu osobních údajů má být povinnost informovat splněna („Naši povinnost informovat podle čl. 13, 14 DS-GVO splňujeme naším Prohlášením o ochraně osobních údajů na https://www.ismet.de/datenschutz/“)

Stand 06/2020